@ Affirmation paper / ใบรับรองโสด

@  ก่อนที่คนต่างชาติ ต้องการจะมาจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทย สิ่งที่คุณต้องเตรียมมาให้พร้อมคือ
                                " ใบรับรองโสด | Affirmation Of Marital Status "

@ ใบรับรองโสด หรือ หนังสือรับรองสถานภาพโสดคือใบที่แสดงสถานภาพการสมรสไม่ว่าจะเป็นการรับรองสถานภาพโสดไม่เคยแต่งงาน หรือจะเป็นการรับรองโสดหลังการหย่าร้าง ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดของไทยกำหนดไว้ เป็นเพียงเรื่องการพิสูจน์ทางทะเบียนว่า ผู้ขอไม่ได้จดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานทะเบียนใดทะเบียนหนึ่งเท่านั้น และเพื่อประโยชน์สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะนำไปเป็นหลักฐานการทำงานในต่างประเทศ หรือการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ


@ กรณีหญิงไทย ที่ต้องการขอใบรับรองโสดเพื่อไปจดทะเบียนสมรสกับแฟนชาวต่างชาติที่ประเทศของฝ่ายชาย
ผู้ขอต้องไปเขียนใบคำร้องขอจากเขตเทศบาลหรือที่ว่าการอำเภอที่ซึ่ง “คุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน” แปลว่าไม่สามารถขอข้ามเขตกันได้ และไม่สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปขอให้ได้อีกด้วย ดังนั้นแล้วทางเลือกเดียวสำหรับคนที่ไม่สะดวกจะไปยื่นขอจริง ๆ คือให้ย้ายทะเบียนบ้านมาพื้นที่ใกล้เคียงแล้วไปขอกับเขตที่ย้ายมา รายละเอียดการขอหนังสือรับรองสถานภาพโสดในแต่ละเขตพื้นที่แตกต่างกันไป ผู้ขอควรศึกษากฏ ระเบียบ รายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการดำเนินเอกสาร


***** สำคัญมาก ****
-หลังจากได้รับใบรับรองโสด หรือ หนังสือรับรองสถานภาพโสดแล้ว
1. นำเอกสารไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเซ็นชื่อผู้แปลให้เรียบร้อย
2. นำไปยื่นประทับตรารับรองเอกสารกับกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อยืนยันว่าเป็นเอกสารจากทางการที่แปลถูกต้องแล้ว หรือเป็นการรับรองสำเนาถูกต้องอย่างเป็นทางการและสามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้


@ กรณีชาวต่างชาติ :
(เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดต้องแปลเป็นภาษาไทย)
1. ขอใบรับรองโสดจากสถานทูตประเทศตนเองในประเทศไทย หรือสถานทูตในประเทศตนเอง เนื่องจากแต่ละประเทศมีกฏระเบียบแตกต่างกัน ผู้ขอต้องศึกษาข้อมูลจากสถานทูตฯ อย่างละเอียด
2. นำเอกสารฉบับจริงไปให้สถานทูตของตนเองประจำประเทศไทยประทับตรารับรองเพื่อใช้แปลเอกสารเป็นภาษาไทย (กรณีที่คุณขอใบรับรองโสดมาจากประเทศของคุณ)
3. นำเอกสารตัวจริงและฉบับแปลไปยื่นประทับตรารับรองเอกสารกับกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ใบรับรองโสดก็จะสามารถใช้ทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ รวมถึงการจดทะเบียนสมรสในไทย


**การขอเอกสารใบรับรองโสด ไม่สามารถกระทำแทนกันได้ คุณต้องไปยื่นเรื่องกระทำเองเท่านั้น

# Single Certificate # Affirmation Of Marital Status #
- Before foreigners who want to come and register a marriage with a Thai woman, important document that you need to prepare is

    " Single Certificate | Affirmation Of Marital Status "


@ Single Certificate or Certificate of Single Status is a certificate showing marital status whether it is certifying unmarried single status. Or will it be celibacy after a divorce.


-  In the case of foreigners:
(All documents in foreign languages ​​must be translated into Thai)
1. Request a single certificate from the embassy of your country in Thailand or the embassy in your own country Because each country has different regulations. The applicant must study the information from the embassy thoroughly.
2. Bring the original document to your own embassy in Thailand to certify that the document can be translated into Thai language. (If you request a single certificate from your country)
3. Bring the original document and the translated version to submit the document certifying stamp with the Nationality and Legal Affairs Division, Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs. The single certificate will also be able to use for transactions in Thailand including marriage registration in Thailand

** Requesting a single certificate document can not act interchangeably you have to file the action yourself only at your embassy in Thailand.

 

 

Visitors: 323,968