Documents Requirement

The documents that be requested are as following :

1. Original passport and full copy every page ( singe on every page )

2. Pass post Photo 2 pictures 

3. Copy House registration of your wife

4. Copy ID Card of your wife

5. Copy Marriage Certificate

6. Birth Certificate of all your child ( if you have ) 

7. Copy House Registration of all your child ( if you have )

8. Original book bank from Bangkok bank

9. Color copy Marriage and Family photo for 8-10 pictures 

 

  ***** Marriage visa for 1 year, without money 400,000 baht in your Bank Account can be help                                           please contact Line@: @successvisa789 /Whatsapp +66918923549.

 Processing time 3-4 week ( the document has to send 3 week before your visa expiry ) .

 

     เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่ามีดังนี้

1.พาสปอร์ต ตัวจริง และ สำเนาทุกหน้าพร้อมลายเซ็น

2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ

3.สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

4.สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

5.สำเนาทะเบียนสมรส และ สำเนาใบบันทึกสมรส อย่างละ 1ใบ ทั้งคู่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และ สำเนาใบโสดที่สถานทูตออกให้

6.สำเนาใบเกิดลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )

7.สำเนาทะเบียนบ้านลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )

8. สมุดแบ็งค์ ธนาคารกรุงเทพ

9. รูปถ่ายแต่งงาน และ รูปถ่ายครอบครัว 8-10 ใบ ก็อบปี้สีลงกระดาษ A4  , 2 รูป ต่อ 1 แผ่น (ห้ามขาวดำ)

@ วีซ่าแต่งงานสำหรับชาวต่างชาติ สามีหรือภรรยาไทย Non- Immigrant O , ต้องมีเงินโชว์บัญชี 4 แสน ,                            @ ระยะเวลาในการทำวีซ่าประมาณ 3-4 สัปดาห์ ( เอกสารต้องส่งให้ทางบริษัท 3 อาทิตย์ ก่อนวีซ่าหมดอายุ )

******หากไม่มีเงินโชว์ เราช่วยท่านได้ เพียงยกหู โทรหาเราที่  091-8923-549*****

 

Visitors: 324,008