* วีซ่าแต่งงาน ติดตามภรรยาไทย ประเภท NON Immigrant O หากไม่มีเงินโชว์ 4 แสน ต้องทำยังไง

 

วีซ่าแต่งงาน ติดตามภรรยาไทย หรือ สามีไทย                                 ประเภท NON Immigrant O

 

ตามกฏของการยื่นวีซ่า ชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักอยู่ในประเทศไทยหลังจากจดทะเบียนสมรสกับคนสัญชาติไทยแล้วนั้น สามารถยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยด้วย " วีซ่าประเภทแต่งงาน " หรือที่เรียกว่า " วีซ่าติดตาม"

 

- ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถเดินทางเข้ามาในราชอาราจักรไทยได้ด้วยวีซ่าประเภท ท่องเที่ยว ผ30 , ผ15, NON O

- ก่อนทำการยื่นวีซ่าประเภทแต่งงานผู้ยื่นขอวีซ่าจำเป็นต้องมีเงินโชว์บัญชีไทยไม่ต่ำกว่า 4 แสน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า   3 เดือน

 

กรณีไม่มีเงินโชว์ทางบัญชีตามกฏของการยื่นวีซ่าแล้วนั้น ตอนนี้ทาง Success Visa ไม่สามารถดำเนินการยื่นขอวีซ่าให้ลูกค้าได้แล้ว  ยกเว้น 

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่ามีดังนี้

1) พาสปอร์ต ตัวจริง และ สำเนาหน้าวีซ่า พร้อมลงลายเซ็นรับรองสำเนา

2) รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ พื้นหลังขาว.

3) สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยาหรือสามี คนไทย 2 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

4) สำเนาบัตรประชาชนของภรรยาหรือสามีไทย คนไทย 2 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

5) สำเนาทะเบียนสมรส คร3 และ สำเนาใบบันทึกสมรส คร2 อย่างละ 1ใบ ทั้งคู่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

6) สำเนาใบเกิดลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )

7) สำเนาทะเบียนบ้านลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )

8) สมุดแบ็งค์ ธนาคารกสิกร หรือ กรุงเทพ เล่มจริง และ สำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

9)  รูปถ่ายแต่งงาน และ รูปถ่ายครอบครัว 10 ใบ ก็อบปี้สีลงกระดาษ A4 , 2 รูป ต่อ 1 แผ่น (ห้ามขาวดำ)

 @ ระยะเวลาในการทำวีซ่าประมาณ 3-4 สัปดาห์ 

 @ ระยะเวลาวีซ่าที่เหลืออยู่ควรมีอย่างน้อย 21 วัน

Visitors: 40,517