* Investment in Thailand / การลงทุนในเมืองไทย

Board of Investment (BOI)

Thailand is a prime destination for foreign direct investment. With its 65 million people, Thailand is in the heart of South East Asia and on the best way to become the hub in South East Asia for multinational companies.

This is not surprising – Thailand ranks as one of the most competitive markets in the region and among the top 15 countries worldwide for investor protection. Investment in Thailand This has made Thailand the 8th most attractive destination globally for foreign direct investments.

However, restriction on foreign ownership, business purpose, immigration and labor regulation, capital controls etc. makes investing into Thailand very painful. Non-Thai nationals are subject to numerous regulations with regards to staying, working and living in Thailand and need to follow many, in-transparent laws.

Guide to gain majority foreign ownership in Thailand:

1. For foreigners who want to have invest in Thailand and gain majority foreign ownership of a Thai company, they first need to check whether their business is allowed to be owned by foreigners. The Thailand Foreign Business Act B.E. 2542 divides industries into three groups:

@ The first group is composed of industries that are prohibited for foreigners because of special reasons.

@ The second group contains industries that are related to the national safety or security or affecting arts and culture, tradition, folk handicraft or natural resource and environment. For this group the cabinet has to grant permission for foreign ownership.

@ The third group contains industries where Thai nationales are not yet ready to compete with foreigners.  For these industries, the Director-General of the Commercial Registration Department (“CRD”) can grant permission for foreign ownership.

The lists of groups can be shown here. The license that resembles permission for foreign ownership is named foreign business license (FBL).

2. In case the majority-owned business is not part of list one or list two, the foreign investors has three options to obtain a foreign business license (FBL):

@ The foreign investor may apply for a foreign business license (FBL) directly with the commercial registration department of Thailand. This option is not popular among foreign investors because the process may take up to several months and the chance of success is not 100%.

@  The foreign investor is of American nationality and makes use of the Thai-Amity Treaty.

@ The foreign investor may apply for a promotion by the Board of Investment (BOI) of Thailand. The commercial registration department (CRD) issues a foreign business license (FBL) in almost all cases to foreigners that have received promotion from the Board of Investment (BOI).

However, the Board of Investment only grants permission to foreigners who are investing in industries that are beneficial to the Kingdom of Thailand. In addition, the Board of Investment (BOI) may grant tax holidays up to 8 years and import duty exemptions for industries that are of special important to the economic development of Thailand.

 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนของชาวต่างชาติ มีประชากรประมาณ 65 ล้านคน และเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับบริษัทนานาประเทศ

ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งในประเทศที่มีการแข่งขันทางการตลาดสูงที่สุดในภูมิภาคและติดอันดับ 15 ประเทศในเรื่องการคุ้มครองผู้ลงทุน การลงทุนในประเทศนั้นทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจและเป็นจุดหมายปลายทางของนักลงทุนต่างประเทศ อยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก

อย่างไรก็ตาม การจำกัดการเป็นเจ้าของของคนต่างชาติ วัตถุประสงค์ของธุรกิจ คนเข้าเมืองและข้อบังคับเกี่บวกับแรงงาน การควบคุมเงินทุนเคลื่อนย้าย ปัจจัยดังกล่าวนี้ทำให้การลงทุนของประเทศไทยเป็นไปได้ค่อนข้างลำบาก ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยจะอยู่ภายใต้กฎและข้อบังคับมากมายไม่ว่าจะเกี่ยวกับการอยู่อาศัย การทำงานในประเทศ

คู่มือในการเป็นเจ้าของข้างมากในบริษัท:

1. สำหรับคนต่างด้าวที่ต้องการจะมาจดทะเบียนในประเทศและอยากเป็นเจ้าของบริษัทข้างมากได้ในบริษัทในประเทศไทย จะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าธุรกิจนั้นได้รับการอนุญาตหรือไม่ และ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ได้แบ่งอุตสาหกรรมออกเป็น 3 บัญชีด้วยกัน

@  ธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วยเหตุผลพิเศษ

@ ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัย หรือความมั่นคงของประเทศหรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

@  ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว

2. ในกรณีที่ธุรกิจนั้นไม่ได้อยู่ในบัญชี1หรือบัญชี 2 นักลงทุนมี 3 ทางเลือกในการขอรับใบอนุญาต

@นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคนต่างด้าวโดยตรงด้วยกับทางกระทรวงพาณิชย์ ทางเลือกนี้ไม่เป็นที่นิยมเพราะต้องใช้เวลานานและไม่แน่ว่าจะได้ใบอนุญาต

@ นักลงทุนที่มีสัญชาติอเมริกาสามารถใช้สิทธิในสนธิสัญญาไมตรีระหว่างไทย-อเมริกา

@นักลงทุนต่างชาติสามารถยื่นขอการสนับสนุนจาก BOI และเกือบทุกกรณีถ้าได้ประกาศนียบัตร BOI กระทรวงพาณิชย์จะออกใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวให้

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะอนุญาตแค่เฉพาะคนต่างด้าวที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย เหนือกว่านั้น BOI อาจจะให้ระยะเวลาที่งดเว้นภาษี 8ปีรวมถึงยกเว้นภาษีนำเข้าของอุตสาหกรรมต่างๆที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
 • thai-passport.jpg
  วีซ่า คืออะไร ต่างกับ หนังสือเดินทาง ? @ เวลาเราจะเดินทางออกต่างประเทศ โดยขึ้นเครื่องบินหลายๆคนนั้นจะต้องทำความเข้าใจเรื่องของวีซ่าและหนังสือเดินทางกันก่อนนะคะ ว่ามันแตกต่างกันอย่า...

 • 28 countries that passport can go without visa.jpg
  วีซ่า (Visa):เป็นเอกสารสำคัญในการจะผ่านด่านเข้าเมืองไปเยือนต่างประเทศ วีซ่านั้นมีทั้งแบบที่เป็นตรายางประทับ เป็นสติกเกอร์สัญลักษณ์ต่างๆ หรือเป็นใบเอกสารขนาดเล็กแนบติดมาในหน้าพาสปอร...

 • overstay.jpg
  Thailand Overstay Measures Based on the Ministry of Interior’s Order 1/2558 Regarding Aliens Ineligible for Admission to the Kingdom of Thailand 1.When entering the Kingdom of...

 • Thai Reentry permit.jpg
  Introduction toNon-Immigrant Visa Non-Thai nationals who seek a prolonged stay in the Kingdom of Thailand or are coming to Thailand for work and business purposes have to apply for...

 • partnership.jpg
  Partnerships & Limitied Companies This information just would like to compare Partnerships with Limited Companies. While Partnerships and Limited Companies have certain charac...

 • ต้องการทำวีซ่าใหม่หรือต่ออายุวีซ่าโดยไม่ต้องเดินทางออกจากประเทศไทย # NON-O : วีซ่าแต่งงาน / วีซ่าภรรยาไทย # NON-O : วีซ่าดูแลบุตรไทย แต่คุณยังมีความกังวลเกี่ยวกับ : ยังไม่มีบัญช...

 • entry.jpg
  Entry types : When applying for a visa, it is also important to consider whether you will leave and re-enter Thailand during your stay. @ There are three entry options for a non-...

 • thai citizen.jpg
  Thai CitizenshipAcquiring Thai Nationality Getting Thai citizenship is a complicated procedure that takes between 3-5 years.Thai citizenship allows you to buy property, own any bus...

 • Retirement Visa Step by Step GuidanceHow to Obtain a Retirement Visa in Thailand:STEP 1: OBTAIN A NON-IMMIGRANT VISA Requirements:1) Passport (at least one year remaining before ex...
Visitors: 397,106