@ Authentication,Notary Service / รับรองเอกสาร กรมการกงศุล

Authentication/Notary Service

We also provide you the document legalization service at the Consular Department, the Ministry of Foreign Affairs and the document certification service at many embassies including the notarial service by the attorney such as notarize signature, notarize content and notarize copy.

   

 

บริการรับรองเอกสาร

@ Success Visa เปิดให้บริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เอกสารใดๆที่ออกในประเทศไทยและจะนำไปใช้ที่ต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลทุกฉบับ และให้บริการรับรองเอกสารที่สถานทูตต่างๆ เอกสารที่ออกที่ต่างประเทศและจะนำมาใช้ในประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเสียก่อน รวมถึงการรับรองฉบับแปลภาษาอื่นใดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนการรับรองเอกสาร อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ขึ้นกับสถานทูต นอกจากนี้เรายังให้บริการรับรองลายมือชื่อ รับรองเนื้อหา และรับรองคำแปล โดยทนายความที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว หรือโนตารี่ พับบลิค

 

 

 

Visitors: 414,375