วีซ่าไปอินเดีย

               

@ คนไทยเที่ยวอินเดีย อย่าลืมขอวีซ่าก่อนเดินทาง หากคุณไม่อยากเดินทางไปสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ใช้บริการยื่นผ่านออนไลน์กับ Success visa สิคะ เพียงแค่เตรียมเอกสารเล็กน้อย และส่งให้กับเรา คุณก็จะได้รับวีซ่ากลับอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย 

@ การยื่นขอวีซ่า (Visa) เข้าประเทศอินเดีย มี 2 วิธี
1) ยื่นขอวีซ่า Online หรือ E-Visa
2) ยื่นขอวีซ่า ที่ศูนย์รับยื่น VFS - แบบนี้ต้องไปแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือที่ VFS

- ส่วนใหญ่คนไทยจะนิยมวิธีการยื่นวีซ่าแบบออนไลน์หรือ E-Visa เนื่องจากเป็นวิธีการยื่นที่ค่อนข้างสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเยือนประเทศอินเดีย

@ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นขอวีซ่า
- มีวัตถุประสงค์ยื่นขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติพี่น้อง เยี่ยมแฟน รักษาพยาบาล ธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง
- มีหนังสือเดินทาง ที่อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า
- ยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง อย่างช้าสุด 4 วัน หรือยื่นล่วงหน้าได้ไม่เกิน 120 วัน
- ผู้ขอวีซ่า จะได้รับอายุวีซ่าไม่เกิน 60 วัน โดยสามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศอินเดียได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
- ยื่นขอวีซ่า Online ได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
- เดินทางเข้า-ออกจากสนามบิน 25 แห่งและท่าเรือ 5 แห่งตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

@ อายุวีซ่าท่องเที่ยวและจำนวนครั้งในการเข้า-ออกประเทศ
อายุวีซ่าท่องเที่ยว จำนวนครั้งในการเข้า-ออกประเทศ
- 1 เดือน 2 ครั้ง
- 1 ปี ไม่จำกัดครั้ง
- 5 ปี ไม่จำกัดครั้ง
** หมายเหตุ : อายุวีซ่าท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับสถานฑูตอินเดียเป็นผู้พิจารณา

@ เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอินเดีย มีอะไรบ้าง?
เอกสารทั่วไป :
- หนังสือเดินทาง สภาพสมบูรณ์ มีหน้าว่าง 3 หน้าเต็ม (มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
- รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หน้าตรง จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)

**** หลักฐานส่วนตัว พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง
- สำเนา บัตรประชาชน
- สำเนา ทะเบียนบ้าน
- สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
- สำเนา ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- สำเนา ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
- สำเนา ใบสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
- ใบจองโรงแรม
- โปรแกรมการเดินทาง

ข้อควรทราบ :

- สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศอินเดียเท่านั้น
ผู้ยื่นขอวีซ่า จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริง การกรอกข้อมูลเท็จ ลืมกรอกหรือตัวหนังสือไม่ชัดเจน อาจทำให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรือถูกปฏิเสธอนุมัติวีซ่า
- สถานทูตอาจจะมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่าหรือถูกปฏิเสธอนุมัติวีซ่า
- ทางสถานทูตไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าทุกกรณี
- เจ้าหน้าที่วีซ่าจะอนุมัติอายุวีซ่า จำนวนครั้งในการเข้าประเทศและระยะเวลาพำนักของวีซ่า ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศอินเดีย
- หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถือการตีความของสถานทูตหรือสถานกงสุลอินเดียเป็นเกณฑ์
- การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์พร้อมของเอกสาร

สถานทูตปฏิเสธการออกวีซ่าในกรณีใดบ้าง?
- รูปถ่าย อายุเกิน 3 เดือน หรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน
- ให้ข้อมูลเป็นเท็จ


@ นักท่องเที่ยวที่ไปอินเดียด้วย E-Visa จะต้องเข้าประเทศผ่านทางพอร์ตที่กำหนดไว้ 25 แห่ง ดังนี้
25 สนามบินที่รองรับนักท่องเที่ยวที่ถือ E-Visa
1. สนามบิน กัลกัตตา (Kolkata)
2. สนามบิน กัว (Goa)
3. สนามบิน กูวาฮาติ (Guwahati)
4. สนามบิน คยา (Gaya)
5. สนามบิน โคจิ (Cochin)
6. สนามบิน โคชิโคเด (Kozhikode)
7. สนามบิน โคอิมบาโตร์ (Coimbatore)
8. สนามบิน จัณฑีครห์ (Chandigarh)
9. สนามบิน ชัยปุระ (Jaipur)
10. สนามบิน เชนไน (Chennai)
11. สนามบิน ทีรุจิราปาลลิ (Tiruchirappalli)
12. สนามบิน ธีรุวนันทปุรัม (Thiruvananthapuram)
13. สนามบิน นาคปุระ (Nagpur)
14. สนามบิน นิวเดลี (New Delhi)
15. สนามบิน บักโดกรา (Bagdogra)
16. สนามบิน บังคาลอร์ (Bengaluru)
17. สนามบิน ปูเน (Pune)
18. สนามบิน พาราณสี (Varanasi)
19. สนามบิน มังกาลอร์ (Mangalore)
20. สนามบิน มุมไบ (Mumbai)
21. สนามบิน ลัคเนา (Lucknow)
22. สนามบิน วิสาขปัตนัม (Vishakhapatnam)
23. สนามบิน อัมริตสา (Amritsar)
24. สนามบิน อาห์เมดาบัด (Ahmedabad)
25. สนามบิน ไฮเดอราบาด (Hyderabad)

-  การยื่นออนไลน์ง่ายกว่าที่คิด ไม่จำเป็นต้องไปยื่นถึงสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า แค่ใช้บริการยื่นผ่านออนไลน์กับ Success visa เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับวีซ่าพร้อมเดินทาง และไปสแกนเก็บลายนิ้วมือที่ ตม. ปลายทางประเทศอินเดียได้เลย ทั้งสะดวกและรวดเร็วมากๆ เลยค่ะ

        

             

 

                      

 

 

 

 

Visitors: 51,921