@ สำหรับคนไทย

@ รับทำใบขับขี่สากล ใช้บริการได้จากทั่วประเทศและทั่วโลก 

- ใบขับขี่สากลถือเป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ
ซึ่งผู้ที่จะสามารถขอใบขับขี่สากลได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ถือใบขับขี่ไทยประเภท 5 ปีหรือตลอดชีพเสียก่อน
ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ต้องเข้าเงื่อนไขข้อนี้ 

- ใบขับขี่สากลมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออกให้ เมื่อหมดอายุแล้วสามารถทำใหม่ได้โดยจะไม่ใช่การต่ออายุจากเล่มเก่า
ต้องขอเล่มใหม่เท่านั้น หรือสามารถขอเล่มใหม่ก่อนที่เล่มเก่าจะหมดอายุไม่เกินหนึ่งเดือน

- ใบขับขี่สากลอาจเรียกได้อีกหลายชื่อ เช่น ใบขับขี่อินเตอร์ ใบขับขี่นานาชาติ ใบขับขี่ระหว่างประเทศ,
international driving permit เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเรียกอย่างไร ก็คือเอกสารสำคัญที่แสดงว่าผู้ถือสามารถขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


- สำหรับท่านที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ สามารถติดต่อใช้บริการ "รับทำใบขับขี่สากล" ของเราได้ง่ายๆ โดยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ถ่ายมาให้ชัดเจน
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
3. สำเนาใบขับขี่แบบตลอดชีพ หรือแบบ 5 ปี (ที่ยังไม่หมดอายุ) ถ่ายมาให้ชัดเจน
4. รูปถ่ายสีหน้าตรง ถ่ายมาให้ชัดเจน
5. สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อ กรณีที่ชื่อในใบขับขี่กับหนังสือเดินทางไม่ตรงกัน

** ขั้นตอนที่เหลือหลังจากนั้น ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะดำเนินการแทนท่านทั้งหมด
โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาออกมาดำเนินการด้วยตนเอง ช่วยให้ท่านได้รับความสะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่า

@ ระยะเวลาดำเนินการ
-หลังจากได้รับเอกสารและการชำระค่าบริการครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะรีบดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและยื่นขอใบขับขี่สากลกับกรมการขนส่งและจัดส่งเล่มคืนลูกค้าทางไปรษณีย์ EMS (กรณีลูกค้าอยู่ต่างประเทศจะจัดส่งโดย DHL) ภายใน 1-2 วันทำการ 

@ อัตราค่าบริการ

- กรณีคนไทย 3,500 บาท

- กรณีต่างชาติ 4,500 บาท

**อัตราดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างหมดแล้ว (ค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าอากรแสตมป์ ค่าจัดส่งอีเอ็มเอสภายในประเทศ)     ***ไม่รวมค่าจัดส่งพัสดุไปต่างประเทศ*****

Visitors: 220,408