@ Certificate Employee / หนังสือรับรองงาน

 

Certificate Employee / หนังสือรับรองงาน

หนังสือรับรองงานนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่า เนื่องจากหนังสือรับรองงานนั้นเป็นเอกสารสำคัญที่จะทำให้สถานทูตอาจจะตัดสินใจที่จะออกวีซ่าให้กับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าหรือปฎิเสธวีซ่าสำหรับผู้ที่ยื่นขอวีซ่า การที่เรายื่นหนังสือรับรองงานต่อสถานทูตนั้นเพื่อแสดงให้สถานทูตเชื่อมั้นว่าเราจะกลับมายังถิ่นฐานเดิมเนื่องจากมีภาระผูกพันกับประเทศที่เราอยู่ และเราจะไม่ไปพำนักเกินระยะเวลาของวีซ่าหรือหลบหนีที่จะอยู่ในประเทศที่เราขอวีซ่า

 
Visitors: 40,524