@ Introduction Letter/ จดหมายรับรองตัวเอง

 จดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต หรือ จดหมายรับรองตัวเอง 

จดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต หรือ จดหมายรับรองตัวเอง มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สมัครยื่นขอวีซ่า การเขียนจดหมายแนะนำตัวก็เพื่อให้ทางสถานทูตทราบจุดประสงค์ของเราในการเดินทางครั้งนี้ ว่าเราเป็นใคร ต้องการทำอะไร และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่ออะไร พร้อมกับการการันตีตัวเองในการเดินทางครั้งนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีผู้รับรอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อทางสถานทูตว่าเราต้องการเดินทางไปยังประเทศที่เราขอวีซ่าและจะเดินทางกลับในวันที่ได้แจ้งกับทางสถานทูตไว้ในจดหมาย พร้อมกับเขียนอธิบายเหตุผลที่เราจะไม่ไปพำนักเกินเวลาที่ทางสถานทูตกำหนด

การเขียนจดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต หรือ จดหมายรับรองตัวเอง ควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นภาษาสากลที่ทุกสถานทูตยอมรับ  การอนุมัติวีซ่าอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้เขียนแต่มีองค์ประกอบอื่นๆ อีกด้วยในการพิจารณาวีซ่าให้กับผู้สมัคร 

 
Visitors: 40,519